công trình
CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
Gói thầu cung cấp và lắp đặt mái TPO Firestone
Gói thầu sàn công nghiệp Epoxy
Gói thầu cung cấp và thi công sàn vinyl Armstrong
Gói thầu Sàn công nghiệp
Gói thầu lắp đặt sàn vinyl Armstrong
Gói thầu Thi công Mái TPO Firestone



HOTLINE

(08) 5445 2107